MEGA COMMITMENT

Commited to provide Quality Products and Services to our Customers through Constant Improvement and Innovation

MEGA CAM KẾT

Cung cấp Sản phẩm Chất lượng và Dịch vụ tới khách hàng thông qua Sự Cải tiếnPhát minh không ngừng

Mega Objective

Is to Create Wealth by Marketing, Selling and Distributing Medicines - OTC / Prescription / Herbal / Nutritionals in Developing Countries

MỤC TIÊU

Tạo ra giá trị thông qua hoạt động Quảng bá, Bán hàng và Phân phối Dược phẩm - OTC / Thuốc kê toa / Thảo dược / Sản phẩm dinh dưỡng ở các nước đang phát triển

MEGA WAY

...Is to build a Thinking organisation which will Change before it is forced to and Live and Grow beyond each of us

Phương hướng

Là xây dựng một tổ chức Tư duy Thay đổi trước khi buộc phải thay đổi & Tồn tại, Phát triển vươn xa

MEGA VALUES

RESPECT: Each others differences
FREEDOM: In your work and personal lives
TRUST: You as an adult
TRUTH: In what we do everyday

GIÁ TRỊ VĂN

TÔN TRỌNG: sự khác biệt của mọi cá nhân
TỰ DO: trong công việc & cuộc sống riêng tư
TIN TƯỞNG: vào mỗi con người.
TRUNG THỰC: trong mỗi việc làm hằng ngày