Tính bền vững - MEGA We care

Tính bền vững - MEGA We care

Tính bền vững - MEGA We care

Tính bền vững - MEGA We care

Tính bền vững - MEGA We care
Tính bền vững - MEGA We care
Tính bền vững

Tính bền vững

Sự bền vững tại Mega Lifesciences có nghĩa là mang lại sự phát triển bền vững đi đôi với sự tồn tại lâu dài, một Tổ chức sống và phát triển vượt trội, đạt được bằng cách cân bằng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, phát triển con người, bảo vệ môi trường cũng như bảo tồn xã hội.
Tính bền vững

Tính bền vững

Sự bền vững tại Mega Lifesciences có nghĩa là mang lại sự phát triển bền vững đi đôi với sự tồn tại lâu dài, một Tổ chức sống và phát triển vượt trội, đạt được bằng cách cân bằng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, phát triển con người, bảo vệ môi trường cũng như bảo tồn xã hội.

Tính bền vững tại Mega Lifesciences

Sự bền vững tại Mega Lifesciences có nghĩa là mang lại sự phát triển bền vững đi đôi với sự tồn tại lâu dài, một Tổ chức sống và phát triển vượt trội, đạt được bằng cách cân bằng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, phát triển con người, bảo vệ môi trường cũng như bảo tồn xã hội.

Xem thêm

Tạo ra giá trị chung

Vivek Dhawan

CEO & Chief Coach

Tạo ra giá trị chung

Vượt ra ngoài các thông số truyền thống về Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp, đối với Mega điều này có nghĩa là: tạo ra giá trị kinh tế cùng với các giá trị xã hội là triết lý mà chúng tôi theo đuổi.

Xem thêm
Chiến lược Công ty & Mục tiêu dài hạn

Chiến lược Công ty & Mục tiêu dài hạn

Công ty có chương trình "Quản lý sự thay đổi" để xây dựng Sản phẩm, Thị trường, Trải nghiệm Khách hàng và Con người trên nền tảng vận hàng xuất sắc và kích hoạt hệ thống bằng cách chuẩn bị các chính sách, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPIs), hệ thống khen thưởng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, các thủ tục, quy trình và tài chính.

Xem thêm

Sự tham gia của các bên liên quan

Sự tham gia của các bên liên quan

Sự tham gia của các bên liên quan là một phần của các chính sách, quy trình, thủ tục và báo cáo của Mega Lifesciences. Điều này cũng được bao gồm trong Đạo đức kinh doanh và Quy tắc ứng xử .

Xem thêm

Môi trường bền vững

Môi trường bền vững

Sự bền vững tại Mega Lifesciences nghĩa là hướng tới phát triển bền vững với sự tồn tại lâu dài, tạo nên một Tổ chức sống phát triển vượt trội bằng cách cân bằng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, phát triển con người, bảo vệ môi trường cũng như bảo tồn và trách nhiệm xã hội.

Xem thêm

Mega We Care - Cộng đồng & Xã hội

Chúng tôi tin rằng một phần quan trọng trong sự thành công liên tục và tăng trưởng bền vững của việc kinh doanh các sản phẩm có thương hiệu của chúng tôi là khả năng phát triển và giới thiệu sản phẩm mới.

Xem thêm

Mega We Care - Cộng đồng & Xã hội