Chiến lược Công ty & Mục tiêu dài hạn - MEGA We care

Chiến lược Công ty & Mục tiêu dài hạn - MEGA We care

Chiến lược Công ty & Mục tiêu dài hạn - MEGA We care

Chiến lược Công ty & Mục tiêu dài hạn - MEGA We care

Chiến lược Công ty & Mục tiêu dài hạn - MEGA We care
Chiến lược Công ty & Mục tiêu dài hạn - MEGA We care

Chiến lược Công ty & Mục tiêu dài hạn

Công ty có chương trình "Quản lý sự thay đổi" để xây dựng Sản phẩm, Thị trường, Trải nghiệm Khách hàng và Con người trên nền tảng vận hàng xuất sắc và kích hoạt hệ thống bằng cách chuẩn bị các chính sách, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (KPIs), hệ thống khen thưởng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, các thủ tục, quy trình và tài chính.

Tầm nhìn lớn của Mega là Một tổ chức có tư duy, thay đổi trước khi bị buộc phải thay đổi. Một tổ chức sống và phát triển vượt trội.

Mục tiêu lớn nhất là trở thành một đối tác thành công trong việc mang lại sức khỏe cho con người ở các nước đang phát triển.

Chiến lược Công ty được Hội đồng quản trị phê duyệt sau đó được chuyển cho Ban quản lý và nhân viên thông qua các chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI. Các KPI này sau đó được theo dõi định kỳ và phần thưởng được quyết định dựa trên thành tích thực tế so với KPI.