Sự tham gia của các bên liên quan - MEGA We care

Sự tham gia của các bên liên quan - MEGA We care

Sự tham gia của các bên liên quan - MEGA We care

Sự tham gia của các bên liên quan - MEGA We care

Sự tham gia của các bên liên quan - MEGA We care
Sự tham gia của các bên liên quan - MEGA We care

Sự tham gia của các bên liên quan

   Sự tham gia của các bên liên quan là một phần của các chính sách, quy trình, thủ tục và báo cáo của Mega Lifesciences. Điều này cũng được bao gồm trong Đạo đức kinh doanh và Quy tắc ứng xử. Sự tham gia của các bên liên quan biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.

 

Bên liên quan Sự tham gia Kết quả mong đợi
Cổ đông, Chuyên gia phân tích và Viện tài chính
 • Đại hội thường niên

 • Báo cáo tài chính hàng quý

 • Báo cáo hàng năm

 • Các cuộc gọi từ xa

 • Roadshows

 • Vấn đáp

 • Phản hồi

 • Các chuyến viến thăm nhà máy

Lợi tức đầu tư bền vững

Chiến lược bền vững lâu dài

Quản trị tốt

Khách hàng

Viếng thăm thường xuyên

Các chương trình xây dựng kiến thức thông qua các diễn giả chính và các chương trình khác

Đào tạo và phát triển

Sản phẩm / Dịch vụ chất lượng tốt

Giáo dục người tiêu dùng

Phản hồi của người tiêu dùng và buổi đào tạo về báo cáo

Nhà cung cấp

 • Buổi họp thường xuyên
 • Mã nhà cung cấp
 • Kiểm toán nhà cung cấp
 • Mối quan hệ công bằng
 • Dài hạn

Nhân viên

 • Tạp chí (Mega Viewsnews)
 • Chương trình Minds We Share
 • Chuyến đi/ dã ngoại hàng năm
 • Cuộc họp đánh giá
 • Chế độ đãi ngộ tốt
 • Điều kiện làm việc tốt
 • Con đường sự nghiệp, tính an toàn, phúc lợi và đào tạo.

Xã Hội

 • Sự tham gia thường xuyên với cộng đồng

 • Phát triển cộng đồng và xã hội lâu dài.

Chính quyền

 • Nộp báo cáo và thống kê
 • Trả lời các chỉ thị, truy vấn, v.v.
 • Đóng thuế

 • Tuân thủ pháp luật