Tính bền vững tại Mega Lifesciences - MEGA We care

Tính bền vững tại Mega Lifesciences - MEGA We care

Tính bền vững tại Mega Lifesciences - MEGA We care

Tính bền vững tại Mega Lifesciences - MEGA We care

Tính bền vững tại Mega Lifesciences - MEGA We care
Tính bền vững tại Mega Lifesciences - MEGA We care

Tính bền vững tại Mega Lifesciences

Sự bền vững tại Mega Lifesciences có nghĩa là mang lại sự phát triển bền vững đi đôi với sự tồn tại lâu dài, một Tổ chức sống và phát triển vượt trội, đạt được bằng cách cân bằng mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận, phát triển con người, bảo vệ môi trường cũng như bảo tồn xã hội.

Tính bền vững thông qua CSV tại Mega Lifesciences được dẫn dắt và hướng dẫn bởi CEO & Chief Coach, ông Vivek Dhawan. Mục tiêu của Công ty từ khi thành lập là tạo ra một tổ chức sống và phát triển vượt trội và một tổ chức thay đổi trước khi bị buộc phải thay đổi.

Tạo giá trị chung bao gồm đề xuất chiến lược, quy trình và thực hiện các sáng kiến cho một tổ chức bền vững. Đó là trách nhiệm của Ban Giám đốc, Ban Quản lý và nhân viên thực hiện tính bền vững thông qua CSV.